روی خط خبر

موضوع: تازه ترین های باشگاه استقلال منبع: فرتاک
امتیاز: 5 5

خبر "برنامه مسابقات مرحله اول هفته سوم تا ششم لیگ دسته سوم اعلام شد" از منبع فرتاک درتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مربوط به تیم استقلال با موضوع news-تازه ترین های باشگاه استقلال منتشر شد.

برنامه مسابقات مرحله اول هفته سوم تا ششم لیگ دسته سوم اعلام شد

برنامه مسابقات مرحله اول هفته های سوم تا ششم لیگ دسته سوم باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام شد.

برنامه مسابقات مرحله اول هفته های سوم تا ششم لیگ دسته سوم باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام شد. به گزارش فرتاک ورزشی، برنامه مسابقات به شرح زیر است:هفته سوم؛شنبه ۱۳ آذریاران هادی نوروزی بابل- آرین سپند تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا سیمرغخیام بتن نیشابور- براکو دامغان- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب نیشابوربرنا راستین مهام تهران- دریای حربده محمودآباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید رهنما شهریارشاهین بجنورد-انتظار خراسان جنوبی- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی بجنوردکیمیا رشد گلستان-دماوند آمل- ساعت ۱۴- ورزشگاه ۱۵۰۰۰ نفری گرگاناستقلال جنوب تهران-نوین کشاورز علی آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه قائم نسیم شهرشهروند رامسر- کاسپین فریدونکنار- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید شیرودی تنکابنسرخپوشان قم- اتحاد قزوین- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید حیدریان قمداماشیان- گرین کشاورز نهاوند- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشتآبیدر سنندج- مینو خرمدره زنجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید ملک نیا سنندجشاهین دهداری تهران- پیام مقاومت انزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.کاویان نقده- گرمی اردبیل ۱۴:۰۰ سوم آزادی مهابادعلوی خرمدره زنجان- شهدای گروس بیجار- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.یکشنبه ۱۴ آذریاران زیست سبز تبریز- ساوالان مشکین شهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهرداری تبریزاتحاد محمدیار - مقاومت آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی محمدیارآریو اسلامشهر- آلومینیوم پارس ساوه- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا اسلامشهرپاراگ تهران- وحدت اغشت- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهرداری حسن آبادستارگان سیمرغ البرز- ستارگان سرخ تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرجاکسیر الوند همدان- مهرگان دره شهر(وحدت ایوان) - ساعت ۱۴- ورزشگاه قدس همدانصفا جوان گستر دیر- خرم کشت افلاک خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید شیرودی دیرگهر نوین درود- پیروزی برازجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی درودیادآوران دو کوهه اندیمشک- شرهانی دهلران- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید سروندی اندیمشکزاگرس جوانرود کرمانشاه- کیا تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی جوانرود ابوذر باشت- شهدای ابوذر فارسان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی باشتیزد لوله- تاراز چادگان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید نصیری یزدپرسپولیس شیراز- هرنگ جوان بستک- ساعت ۱۴- ورزشگاه بعثت شیرازاتحاد نیکشهر- خلیج فارس میناب- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید صغیرا نیکشهرفولاد هرمزگان- عقاب شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندر عباسشایان دیزل فارس- شهیدان زحمتکشان جیرفت- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید رحمانی کوارعرفان اقتدار کیش- ضربه آزاد نقش جهان- ساعت ۱۴- ورزشگاه المپیک کیشهفته چهارمپنجشنبه ۱۸ آذرآرین سپند تهران- کیمیا رشد گلستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید رهنما شهریارشریعت نوین مشهد- شاهین بجنورد- ساعت ۱۴- ورزشگاه ثامن مشهدانتظار خراسان جنوبی- استقلال جنوب تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب قائندماوند آمل- خیام بتن نیشاپور- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شودنوین کشاورز علی آباد- برنا راستین مهام تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید علی آبادی علی آباددریای حربده محمودآباد- یاران هادی نوروزی بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا سیمرغکاسپین فریدونکنار- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه آزادی فریدونکنارپاس گیلان- شهروند رامسر - ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشتکیاپارس قزوین- داماشیان- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار آزادگان قزوینگرمی اردبیل- شاهین دهداری تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی گرمیشهدای گروس بیجار- آبیدر سنندج- ساعت ۱۴- ورزشگاه ۱۷ شهریور بیجارمینو خرمدره زنجان- کاویان نقده- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شودجمعه ۱۹ آذرمقاومت آستارا- یاران زیست سبز تبریز- ساعت ۱۴- ورزشگاه وحدت آستاراساوالان مشکین شهر- علوی خرمدره زنجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی مشکین شهرستارگان سرخ تهران- سرخپوشان قم- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.آلومینیوم پارس ساوه- پاراگ تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه اختصاصی ساوهپیشگامان فنون پارس تهران- اتحاد محمدیار- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید رهنما شهریاروحدت اغشت- ستارگان سیمرغ البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرجکیا تهران- ابوذر باشت- ساعت ۱۴- ورزشگاه بعثت تهراناستقلال شوش- زاگرس جوانرود کرمانشاه- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی شوشمهرگان دره شهر(وحدت ایوان)- یادآوران دوکوهه اندیمشک - ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شودشهدای ابوذر فارسان- گهر نوین درود- ساعت ۱۴- ورزشگاه اعلام می شودپیروزی برازجان- صفا جوان گستر- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی برازجانخرم کشت افلاک خرم آباد- اکسیر الوند - ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آبادعقاب شیراز- اتحاد نیکشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید دستغیب شیرازنماینده یزد- عرفان اقتدار کیش- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلامشهیدان زحمتکشان جیرفت- پرسپولیس شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی جیرفتهرنگ جوان بستک- فولاد هرمزگان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی بستکخلیج فارس میناب- یزد لوله- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید امینی مینابضربه آزاد نقش جهان- شایان دیزل فارس- ساعت ۱۴- ورزشگاه سیمان اصفهانهفته پنجمچهارشنبه ۲۴ آذریاران هادی نوروزی بابل- نوین کشاورز علی آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا سیمرغکیمیا رشد گلستان- دریای حربده محمودآباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه ۱۵۰۰۰ نفری گرگانخیام بتن نیشاپور- آرین سپند تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب نیشابوراستقلال جنوب تهران- شریعت نوین مشهد- ساعت ۱۴- ورزشگاه قائم نسیم شهربرنا راستین مهام تهران- انتظار خراسان جنوبی- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید رهنما شهریاربراکو دامغان- دماوند آمل- ساعت ۱۴- ورزشگاه ولایت سمنانآریو اسلامشهر- پاس گیلان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا اسلامشهرداماشیان- ستارگان سرخ تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشتگرین کشاورز نهاوند- کیاپارس قزوین- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهیدعلیمرادیان نهاوندستارگان سیمرغ البرز- آلومینیوم پارس ساوه- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرجسرخپوشان قم- وحدت اغشت- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهیدحیدریان قمپاراگ تهران- کاسپین فریدونکنار- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهرداری حسن آبادپیام مقاومت انزلی- گرمی اردبیل- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شودآبیدر سنندج- ساوالان مشکین شهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید ملک نیا سنندجشاهین دهداری تهران- مینو خرمدره زنجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شودکاویان نقده- شهدای گروس بیجار- ساعت ۱۴- ورزشگاه آزادی مهابادیاران زیست سبز تبریز- پیشگامان فنون پارس تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهرداری تبریزعلوی خرمدره زنجان- مقاومت آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.پنجشنبه ۲۵ آذرشرهانی دهلران- مهرگان دره شهر(وحدت ایوان) - ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی دهلران ابوذر باشت- استقلال شوش- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی باشتگهر نوین درود- کیا تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی درودیادآوران دو کوهه اندیمشک- خرم کشت افلاک خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید سروندی اندیمشکاکسیر الوند همدان- پیروزی برازجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه قدس همدانصفا جوان گستردیر- شهدای ابوذر فارسان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید شیرودی دیرتاراز چادگان- خلیج فارس میناب- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شودشایان دیزل فارس- نماینده یزد- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید رحمانی کوارفولاد هرمزگان- شهیدان زحمتکشان جیرفت- ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباساتحاد نیکشهر- هرنگ جوان بستک- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید صغیرا نیکشهریزد لوله- عقاب شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید نصیری یزدپرسپولیس شیراز- ضربه آزاد نقش جهان- ساعت ۱۴- ورزشگاه بعثت شیرازهفته ششمدوشنبه ۲۹ آذرنوین کشاورز علی آباد- کیمیا رشد گلستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید علی آبادی علی آباددریای حربده محمودآباد- خیام بتن نیشاپور- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا سیمرغشریعت نوین مشهد- برنا راستین مهام تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه ثامن مشهدآرین سپند تهران- براکو دامغان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید رهنما شهریارانتظار خراسان جنوبی- یاران هادی نوروزی بابل- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب قائنشاهین بجنورد- استقلال جنوب تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی بجنوردآلومینیوم پارس ساوه- سرخپوشان قم- ساعت ۱۴- ورزشگاه اختصاصی آلومینیومشهروند رامسر- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید شیرودی تنکابنوحدت اغشت- داماشیان- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرجستارگان سرخ تهران- گرین کشاورز نهاوند- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلامپاس گیلان- پاراگ تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشتکاسپین فریدونکنار- ستارگان سیمرغ البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه آزادی فریدونکنارپیشگامان فنون پارس تهران- علوی خرمدره زنجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید رهنما شهریارشهدای گروس بیجار- شاهین دهداری تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه ۱۷ شهریور بیجاراتحاد محمدیار- یاران زیست سبز تبریز- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی محمدیارساوالان مشکین شهر- کاویان نقده- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی مشکین شهرمقاومت آستارا- آبیدر سنندج- ساعت ۱۴- ورزشگاه وحدت آستارامینو خرمدره زنجان- پیام مقاومت انزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شودسه شنبه ۳۰ آذراستقلال شوش- گهر نوین درود- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی شوشپیروزی برازجان- یادآوران دوکوهه اندیمشک- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی برازجانشهدای ابوذر فارسان- اکسیر الوند- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلامخرم کشت افلاک خرم آباد- شرهانی دهلران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آبادکیا تهران- صفا جوان گستر- ساعت ۱۴- ورزشگاه بعثت تهرانزاگرس جوانرود کرمانشاه- ابوذر باشت- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی جوانرودنماینده یزد- پرسپولیس شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شودهرنگ جوان بستک- یزد لوله- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی بستکشهیدان زحمتکشان جیرفت- اتحاد نیکشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی جیرفتضربه آزاد نقش جهان- فولاد هرمزگان- ساعت ۱۴- ورزشگاه سیمان اصفهانعقاب شیراز- تاراز چادگان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید دستغیب شیرازعرفان اقتدار کیش- شایان دیزل فارس- ساعت ۱۴- ورزشگاه المپیک کیشبرای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.

آخرین اخبار باشگاه استقلال، تمامی اخبار بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری میشود و استقلال آنلاین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار تیم استقلال در حوزه news-تازه ترین های باشگاه استقلال، نشر خبر " برنامه مسابقات مرحله اول هفته سوم تا ششم لیگ دسته سوم اعلام شد از منبع فرتاک. "

اخبار گوناگون

× ×